MY CART
0
0.00 THB

ต่อใบขับขี่ กรณีใบขับขี่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
กรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

 • ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
   
  ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา
  1 การตรวจสอบเอกสาร
  ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยื่นเอกสาร/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอ/จัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนาม
  5 ถึง นาที 5 นาที
  2 การพิจารณา
  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  20 ถึง นาที 20 นาที
  3 การพิจารณา
  อบรม
  1 ถึง ชั่วโมง 1 ชั่วโมง
  4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
  ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
  9 ถึง นาที 9 นาที


 • รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
   
  ลำดับ ชื่อเอกสาร
  1 บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ )
  2 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องไม่ใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร
  3 ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ (เปลี่ยนยศ) หรือคำสั่งแต่งตั้งยศ ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ (เปลี่ยนยศ) หรือคำสั่งแต่งตั้งยศ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ )
  4 ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ )
  5 ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมหรือใบแทน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมหรือใบแทน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ )
  6 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติ
  7 หลักฐานการรับแจ้งความหรือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ หลักฐานการรับแจ้งความหรือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 0 ฉบับ ) กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  8 บันทึกถ้อยคำ บันทึกถ้อยคำ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 0 ฉบับ ) กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  9 หลักฐานได้มาซึ่งสัญชาติ หลักฐานได้มาซึ่งสัญชาติ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเปลี่ยนสัญชาติ
  10 รูปถ่าย 3 X 4 ซม. รูปถ่าย 3 X 4 ซม. ( ฉบับจริง 2 ฉบับ / สำเนา 0 ฉบับ ) รูปถ่าย 3X4 ซม. สำหรับผู้ประสงค์เลือกขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิม (แบบพิมพ์กระดาษ) ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมของศาสนาของตนและถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน


 • ค่าธรรมเนียม

  ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยล่ะ)
  1 ค่าธรรมเนียมคำขอ
   5.00 บาท
  2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
   500.00 บาท
  3 ค่าธรรมเนียมคำขอ
   5.00 บาท
  4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล/ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล/ใบอนุญาตขับรถบดถนน/ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
   250.00 บาท
  5 ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ
   50.00 บาท

ที่มา : ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

 319
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง

โพสเมื่อ : 
2015-11-12
เริ่มทำเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ง่ายทุกขั้นตอน ได้เว็บไซต์ที่สวยงาม และรวดเร็ว พร้อมเชื่อมต่อทุกสังคมออนไลน์ โดยที่คุณไม่ต้องไม่มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม แม้แต่นิดเดียว แค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1.สมัครสร้างเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูล 3.ได้รับเว็บไซต์ทันที ทดลองใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี http://www.sogoodweb.com/Template
0 ความเห็น
|
1562 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-11-10
Google Panda 4.2 ทำงานแบบ Real-Time และเป็นรุ่นล่าสุด Google Panda 4.2 ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ July 18, 2015 ตามข่าว และการประกาศของ Google แจ้งว่า กูเกิลแพนด้า 4.2 จะถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆ และ เมื่อมีการ Update เสร็จแล้ว จึงจะทำงานแบบ Real-Time แม้ว่าถึงตอนนี้ Google ยังไม่ได้ออกมาประกาศว่า Google Panda 4.2 ได้ทำการอัพเดทเสร็จแล้วหรือไม่นั้น แต่นักทำ SEO ส่วนใหญ่จะเข้าใจอยู่แล้วว่า Google Panda 4.2 น่าจะทำงานแบบ Real-Time เป็นที่เรียบร้อย
0 ความเห็น
|
431 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-10-14
CSS ง่ายๆ ในการเปลี่ยนสีเว็บไซต์ให้เป็นสีดำสีเทา โค้ดนี้จะเป็นโค้ดในส่วนของ CSS ที่จะปรับเว็บไซต์หรือรูปของเราให้กลายเป็นสีดำหรือสีเทาได้
4 ความเห็น
|
4422 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2015-11-19
สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ยังไงก่อนดี เตรียมข้อมูลทำเว็บแล้ว ต้องทำขั้นตอนไหนต่อแล้วที่สำคัญเลย งบประมาณที่ต้องใช้ต้องเท่าไหร่บ้าง? วันนี้ทีมงาน SoGoodWeb มีคำตอบให้ค่ะ หมวดร้านกาแฟ เน้นนำเสนอบรรยากาศของร้าน - แพคเกจที่จะเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ก็คือ Package Gallery M (3900บาท/ปี) ซึ่งแพคเกจจะเน้นนำเสนอภาพถ่ายบนเว็บไซต์ - แพคเกจตกแต่งเว็บไซต์ คือ Package Bronze (5900บาท) เน้นเว็บไซต์ที่มีสีที่เรียบง่าย ลงโทนสีพื้นเรียบๆ รวมงบประมานที่ใช้จัดทำเว็บ 9800 บาท (ราคาไม่รวม vat) หมวดร้านเบอเกอรี่ เน้นนำเสนอขนมหวานที่แสนอร่อย น่าทานบรรกาศร้านสวยๆ - แพคเกจที่จะเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ก็คือ Package Content M (3900บาท/ปี) ซึ่งแพคเกจจะบรรยายถึงความอร่อยและหน้าตาของขนมหวานแสนอร่อย - แพคเกจตกแต่งเว็บไซต์ คือ Package Sliver (9900บาท) เน้นเว็บไซต์ที่มีลงลวดลายกราฟิกสวยๆ ตกแต่งภาพขนมให้ดูน่าทาน รวมงบประมานที่ใช้จัดทำเว็บ 13800 บาท (ราคาไม่รวม vat) หมวดองค์กร เน้นแนะนำองค์กร ที่ตั้ง ลักษณะงานความมั่นคง - แพคเกจที่จะเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ก็คือ Package Content M (3900บาท/ปี) ซึ่งแพคเกจจะเน้นนำเสนอข้อมูลขององค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้ง - แพคเกจตกแต่งเว็บไซต์ คือ Package Bronze (5900บาท) เน้นเว็บไซต์ที่มีสีที่เรียบง่าย ลงโทนสีพื้นเรียบๆตามสีขององค์กร รวมงบประมานที่ใช้จัดทำเว็บ 9800 บาท (ราคาไม่รวม vat) หมวด ... จะเป็นหมวดอะไรที่แอดมินจะมานำเสนอต่อไปนั้น รอติดตามได้ต่อที่นี้เลยนะคะ *ลูกค้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออยากปรึกษาเรื่องรายละเอียดแพคเกจทำเว็บไซต์ ปรึกษาทีมงานได้ฟรี โทร. 02-402-6136, 088-258-3434 Email : contact@sogoodweb.com Line ID : SoGoodWeb
0 ความเห็น
|
2016 ผู้เข้าชม

แสดงความคิดเห็น

captcha

อบรมเว็บไซต์ฟรี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์